HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

Raport vedrørende HMS Kurs og HMS Opplæring utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Forord

Denne rapporten omhandler kravet i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (aml § 3-5). Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Lovkravet om opplæring for arbeidsgiver ble innført med den nye arbeidsmiljøloven i 2005.

Hensikten med rapporten er å kartlegge status og de utfordringene opplæringskravet har ført med seg. Rapporten bygger på en rekke datakilder: en deskstudie der vi

gjennom søk på internett har kartlagt tilbyderne av HMS-opplæring for arbeidsgiver, en bredt anlagt spørreundersøkelse blant øverste ledere i norske virksomheter og en rekke kvalitative intervjuer av tilbydere, arbeidsgiverorganisasjoner og Arbeidstilsynet.

Sammendrag

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS) ble tatt inn som en egen paragraf (§ 3-5) i den nye arbeidsmiljøloven i 2005.
Denne rapporten tar for seg status for og utfordringer i kravet om HMS-opplæring av
arbeidsgiver. Prosjektet har to hensikter:
• En kartlegging av eksisterende kurs/opplæring for arbeidsgiver på arbeidsmiljø-/
HMS-området.
• En analyse/vurdering av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS ut
fra funnene i kartleggingen.
Rapporten bygger på flere datakilder og metodiske tilnærminger: en spørreundersøkelse
blant øverste ledere i et representativt utvalg av norske bedrifter, en deskstudie av ulike
opplæringstilbud samt kvalitative dybdeintervjuer med bransjeorganisasjoner, tilbydere
av HMS-opplæring og Arbeidstilsynet. I avsnittene under gjengir vi rapportens
viktigste funn.

Tilbyderne

I kapittel 2 ser vi nærmere på tilbyderne av HMS-opplæring for arbeidsgiver. Kartleggingen
er gjort ved hjelp av en deskstudie samt intervjuer med fire tilbydere. Hovedfunnene
er at:
• Gjennom deskstudien fant vi totalt 147 ulike tilbydere av HMS-opplæring for
arbeidsgiver. Et klart flertall er kommersielle tilbydere, 63 prosent. Bedriftshelsetjenestene
representerer 19 prosent av tilbyderne, mens bransje- og arbeidstakerorganisasjonene
representerer 13 prosent.
• Den kursbaserte opplæringen dominerer, hele 83 prosent av tilbyderne baserer
opplæringen på kursvirksomhet. 15 prosent tilbyr rene nettbaserte løsninger.
• Det er dagskursene som dominerer i leverandørmarkedet. Men spredningen er
ganske
stor, det er mulig å gjennomføre et kurs på under en time og få kursbevis.
Det er særlig de nettbaserte løsningene det er mulig å gjennomføre på kort tid.
• De fire leverandørene som ble intervjuet hadde i hovedsak utviklet sine kursopplegg
ved å bruke veiledningen utarbeidet av Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet,
og ut fra den kunnskapen de allerede hadde fra andre av sine HMS-kurs. Nettleverandøren
hadde ingen forutgående erfaring med HMS-opplæring, og beskrev sitt
opplegg som en minimumsløsning for ledere i små virksomheter.
• Leverandørenes innretning på kursene varierer. To av kursleverandørene var rettet
mot ledere, mens én foretrakk å holde kurs der både ledere og ansattes representanter
deltok sammen.
• Kursleverandørene var fornøyd med at lovverket er funksjonsbasert og ønsket ingen
ytterligere spesifisering i en forskrift. Men det ble framholdt at veiledningen til
Arbeidstilsynet kunne spesifiseres ytterligere.
Arbeidsgiverorganisasjonenes tilbud om HMS-opplæring for arbeidsgiver
Kapittel 3 handler om hvilke erfaringer og synspunkter arbeidsgiverorganisasjonene
har med hensyn til kravet om HMS-opplæring av arbeidsgiver. Gjennom intervjuer
med representanter for ni av organisasjonene finner vi at:
• Arbeidsgiverorganisasjonene vi har intervjuet har et eget tilbud om HMS-opplæring
av arbeidsgiver. De fleste tilbyr opplæringen gratis eller til rabatterte priser for egne
medlemmer, og ser på dette som en viktig del av medlemsservicen.
• Opplæringen varierer i form og innhold. Organisasjonene tilbyr både nettkurs, heleller
halvdagssamlinger samt bedriftsintern opplæring – gjerne i en kombinasjon.
• NHO-fellesskapet tilbyr et bredt faglig nettverk hvor både HMS-forum, Næringslivets
Skole og regionkontorene kan bistå landsforeningene og medlemsbedriftene
i utforming og gjennomføring av HMS-opplæring etter § 3-5.
• Basert på tall fra organisasjonene over hvor mange som har deltatt på HMSopplæring,
vil vi anslå at arbeidsgiverorganisasjonene står for en betydelig andel
av§ 3-5-opplæringen.
• Den direkte effekten av disse kursene på HMS-tilstanden i bedriftene vurderes
av flere til å være moderat, men det vurderes likevel som positivt at arbeidsgiver
plikter å gjennomgå opplæring i HMS, og forhåpentligvis gir det positive effekter
på HMS-tilstanden også.
• Arbeidsgiverorganisasjonene er opptatt av at § 3-5-opplæringen skal være en del av
et risiko- og funksjonsbasert regelverk på HMS-området, og ønsker ikke ytterligere
krav til opplæringens omfang eller innhold.
Arbeidsgivers opplæring – omfang, innhold og motivasjon

I kapittel 4 rapporteres funnene fra spørreundersøkelsen blant øverste ledere i et
representativt
utvalg av norske bedrifter. Undersøkelsen viser at:
• Andelen av de øverste lederne som oppgir at de har gjennomført HMS-opplæring er
84 prosent. Legger vi til dem som har tatt slik opplæring før de ble daglig leder, blir
andelen 93 prosent. Andelen har økt fra 77 prosent i 2009. Lovkravet har resultert
i at et overveiende flertall blant arbeidsgiverne har gjennomført opplæring i HMS,
men det varierer med størrelse på bedriften. Arbeidsgiverne i de minste bedriftene
kommer dårligere ut enn arbeidsgiverne i de store og mellomstore når det gjelder
HMS-opplæring.
• Det er vanlig å bruke en dag eller mer på opplæringen, mange bruker mer enn fire
dager.
• Mer enn halvparten av de øverste ledere tar HMS-opplæringen sammen med andre
fra sin virksomhet – enten andre ledere eller tillitsvalgte/verneombud.
• Nettbaserte løsninger er lite utbredt, kurs er den dominerende opplæringsformen.
• 60 prosent er enig i at opplæringen har ført til konkrete HMS-tiltak i virksomheten,
og omtrent samme andel mener at opplæringen har bidratt til større systematikk
i HMS-arbeidet.
Arbeidstilsynets erfaringer
I kapittel 5 belyser vi spørsmålet om hvilke erfaringer Arbeidstilsynet har med oppfølgingen
av § 3-5. Her baserer vi oss både på Arbeidstilsynets register som viser pålegg
gitt for mangler etter § 3-5 og på intervjuer med to tilsynsinspektører og en representant
for Direktoratet for Arbeidstilsynet. Vi finner at:
• I perioden 2006–2011 (3. kvartal) har det vært gitt totalt 2319 pålegg for manglende
HMS-opplæring etter aml § 3-5. Antall pålegg som er gitt øker utover i perioden,
noe som henger sammen med at veiledning skulle prioriteres i starten og at den
generelle tilsynsaktiviteten har økt i perioden.
• Drøyt halvparten av påleggene er gitt i virksomheter med ti ansatte eller færre. Kun
6 prosent av påleggene er gitt i virksomheter med mer enn 50 ansatte.
• Bransjen varehandel og reparasjon av motorvogner skiller seg klart ut – drøyt ett
av tre pålegg har vært gitt i denne bransjen.
• 78 prosent av virksomhetene som fikk pålegg etter § 3-5 fikk også pålegg for
andre
mangler ved samme tilsynsbesøk. Det er en sammenheng mellom pålegg for
9
manglende HMS-opplæring for arbeidsgiver og pålegg for mangler i det øvrige
HMS-arbeidet.
• Tilsynsinspektørene har litt ulike erfaringer når det gjelder tilsyn med § 3-5; noen
arbeidsgivere
tar HMS-arbeidet og HMS-opplæringen på alvor, mens andre har et
lite bevisst forhold til dette. I en del tilfeller er det også vanskelig å finne passende
kurs.
• Tilsynsinspektørene påpeker manglende kopling til det øvrige HMS-regelverket
som en svakhet ved den HMS-opplæringen mange arbeidsgivere gjennomfører.
Større grad av helhetstenkning i tilsyn med § 3-5, hvor også bedriftenes HMS-arbeid
for øvrig tas i betraktning, etterlyses.
• Arbeidstilsynets representanter tar til orde for at en forskriftsfesting av kravene til
opplæringens innhold og omfang bør vurderes, men hegner samtidig om et funksjonsbasert
regelverk på HMS-området. En godkjenningsordning av tilbydere vil
gjøre det enklere for tilsynsinspektører og arbeidsgivere å vurdere kvaliteten på de
ulike opplæringstilbudene.
Avslutning
I rapportens siste kapittel oppsummerer vi våre funn, samtidig som vi også framhever
noen områder der det er utfordringer. Vi har blant annet trukket fram tilbyderne av
HMS-opplæring og at det ikke er stilt noen formelle kompetanse- eller kvalitetskrav til
disse. Markedet med tilbydere av HMS-opplæring er i dag nokså uoversiktlig, og det
er store variasjoner både i innhold og omfang av den opplæringen som tilbys. En godkjenningsordning
for tilbydere av HMS-opplæring bør etter vår vurdering diskuteres.
Arbeidstilsynets veiledning utdyper hvilke tema som bør inngå i HMS-opplæringen.
Denne blir brukt aktivt som en rettesnor for innholdet i opplæringen, men flere informanter
mente det var på tide med en kritisk gjennomgang av den. Det ble argumentert
for at veiledningen må ta opp i seg de raske endringene i arbeidslivet. En klargjøring
av hvem som er omfattet av opplæringskravet ble også etterlyst av enkelte informanter.
Det er imidlertid få av våre informanter som ønsker en forskriftsfesting av omfanget
av eller innholdet i opplæringen. En forskrift hvor det stilles strengere krav til HMSopplæringen
for arbeidsgiver kan etter vår vurdering også ha noen ikke-tilsiktede effekter.
Eksempelvis kan oppslutningen om kravet fra arbeidsgiverorganisasjonene bli
lavere og terskelen for små og mellomstore bedrifter høyere.
Selv om lovkravet har økt omfanget av HMS-opplæring for arbeidsgiver i norske
virksomheter, finner vi likevel at det er knyttet noen særskilte utfordringer til HMSopplæring
av arbeidsgiver i små virksomheter. Kartleggingen av status for HMSopplæring
av arbeidsgiver viser at det er et stykke å gå før lovkravet er oppfylt i de aller
10
minste virksomhetene. Følgelig er det er viktig å rette oppmerksomheten mot disse

Kurs for daglig leder 990,-

Kurs for verneombud 1990,-

ONLINE HMS KURS

Et systematisk HMS-arbeid er viktig for å forebygge sykefravær, redusere skader og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Kontinuerlig arbeid med Helse, Miljø og sikkerhet i bedriften har mange positive effekter viser studier:

⦁ Økt produktivitet og verdiskaping

⦁ Lavere sykefravær

⦁ Færre skader på personer og materiell

⦁ Økt trivsel

⦁ Fornøyde ansatte

⦁ Styrket omdømme

⦁ Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere

⦁ Bedre leveringspunktlighet

⦁ Økt kundetilfredshet

Myndighetene (Arbeidstilsynet) stiller krav til dokumentert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. For bedriftens øverste leder er det lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 slår fast dette. Loven sier med overlegg ikke noe om hvordan HMS opplæringen skal gjennomføres. Det kan komme forskrifter som regulerer dette i fremtiden, men pt. gjelder veiledningene fra Arbeidstilsynet. Denne veiledningnen sier at innholdet i HMS kurset skal være tilpasset hver bedrifts behov. Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

⦁ Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

⦁ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

⦁ Arbeidsmiljøfaktorer

⦁ Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

⦁ Inkluderende arbeidsliv

Dette er mye teori. Derfor passer dette godt som et online kurs der kurstaker selv kan vurdere hva som er viktig å fordype seg i.

Fordelene med å ta HMS kurs online er mange:

⦁ Du slipper å reise bort og bo på hotell

⦁ Du kan ta HMS kurset når det passer

⦁ Du velger selv hva du vil fordype deg i

⦁ Du tar den tiden du trenger

⦁ Du slipper å vært borte fra jobb

⦁ Billigere

Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre HMS kurset vil variere avhengig av tidligere erfaring og hvor mye man ønsker å fordype seg i. Det er uansett tid og penger spart i forhold til å reise bort og delta på dyre HMS seminarer på hotell eller konferansesenter. Du kan også bruke kurset som et oppslagsverk i ettertid

hms kurs

Norges ledende HMS Leverandør

MÅLET MED HMS KURSET

⦁ Gi deg kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i bedriften

⦁ Bidra til at du blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.

⦁ Bidra til at du ser verdien av et velfungerende HMS Arbeid

⦁ Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten

⦁ Sette degi stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

⦁ Gi deg kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

⦁ Bidra til at du driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

SE OPP FOR USERIØSE AKTØRER

De sverter bransjen

En annen aktør i samme bransje føler seg også forulempet av konkurrentens oppførsel. Online HMS, har fått en rekke henvendelser fra bedriftsledere som har blitt utsatt for det samme.

- Bare den siste måneden har jeg blitt kontaktet av en fem, seks personer som forteller om lignende salg av Smart HMS, sier daglig leder i Online HMS, Marius André Mek.

Firmaet hans kommer opp som en av de øverste treffene når man søker på "HMS-kurs" i Google - noe som gjør at de mottar mange henvendelser fra folk som har blitt truet med Arbeidstilsynet dersom de ikke snarest tar et slikt kurs.

Men Marius André Mek er slett ikke glad, selv om truslene fra slike som Smart HMS har ført til at redde bedriftsledere har kontaktet ham for å bestille kurs.

- Slike metoder sverter bransjen. Jeg merker at folk blir mer og mer skeptiske til HMS-kurs på nett.

Mek, som har tilbudt HMS-kurs over internett siden 2008, håper derfor at myndighetene vil gripe inn mot de useriøse aktørene.

Maktesløst Arbeidstilsyn

Men enn så lenge er det nok temmelig fritt frem for "sjarlatanene", konstaterer Arbeidstilsynet.

- Vi har registrerert at det er mye som foregår ute i markedet. Men det er altså per i dag ingen godkjenningsordning for de som tilbyr slike kurs, sier pressekontakt Per Olav Hernes til DN.no.

Tilsynet er selvsagt ikke overbegeistret over at noen ringer rundt og truer med at etaten står klar til å rykke ut og bøtelegge eller stenge bedrifter.

REF DAGENS NÆRINGSLIV

nettbasert HMS Kurs

Motta HMS Kursbevis med en gang

 

HMS Nyheter

Nyheter relatert til HMS Kurs

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

2017 05 21

I dag er det få og for svake HMS-krav til innkjøper eller tilbyder ved offentlige anbud, åpnet Arne Presterud fra Arbeidsmandsforbundet sitt innlegg i natt.

Han påpekte at HMS koster penger.

2017 05 21

– Det vi har sett er svært alvorlig. Inspektørene fant lovbrudd ved halvparten av de inspiserte byggeplassene. Det dreier seg om alt fra HMS-brudd til ulovlig arbeidskraft og trygdesvindel, sier Anniken Hauglie (H)

2017 03 08

En HMS-ansvarlig i en bedrift i Rygge er dømt til en måneds betinget fengsel for ikke å ha fulgt arbeidsmiljøloven i forbindelse med en dødsulykke i 2015.

2016 04 08
Etter tilsyn i desember 2014 konkluderte Arbeidstilsynet med at arbeidsmiljøet på Villa Eik var helsebelastende og uforsvarlig for både ansatte og ledere.

2016 03 30

Sykefravær er påkjenning og potensielt stor utgiftspost for arbeidsgivere. Ifølge tall fra NHO, kostet en ukes sykefravær omlag 14600,- i 2016. Det er med andre ord mye å spare på å få ned sykefraværet, og undersøkelser viser at innføring av systematisk HMS-arbeid er et effektivt tiltak.

2016 03 29

HMS-rådgiver Per Terje Engedal og de andre varslerne i Hordaland politidistrikt ble ikke utsatt for ulovlig gjengjeldelse, ifølge ny rapport. For Engedal har varslingen fått store konsekvenser.

2016 03 28

Fra januar 2016 innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordningen skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2016 03 28

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111