HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

En arbeidsgiver kan selvsagt aldri gardere seg mot at det oppstår ulykker hvor ansatte eller andre blir skadet. Men daglig leder skal jobbe målrettet for at ulykker og skader ikke skal oppstå, og gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre at det oppstår farlige situasjoner.

 
  • Bedriften skal ha velferdsmessig standard i henhold til teknologisk og sosial utvikling i samfunnet.
  • Sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling mellom ansatte.
  • Foreta nødvendige tilpasninger til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.
  • Gi grunnlag for at ansatte selv kan ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.
  • Bidre for å skape et inkluderende arbeidsliv.
 

Lovens virkeområde er avgrenset av begreper som ”virksomhet”, ”arbeidsgiver” og ”arbeidstaker”. Kort fortalt: Så sant det foreligger et ansettelsesforhold i en virksomhet er denne bedriften underlagt bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

 

Også enkelmannsforetak er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Bestemmelsene her er selvsagt av noe mindre omfang ettersom det ikke foreligger noen ansettelsesforhold, men § 2 – 2 i AML forteller følgende: ” sørge for at egen virksomhet er innrettet slik at arbeid er utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”.

 
5:30 Tilbake   Neste