HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

Internkontrollforskriften

Formålet med denne forskriften er gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak å fremme et forbedringsarbeid innen virksomheten innen arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.
Av denne paragrafen kommer det frem at den øverste leder i organisasjonen er ansvarlig for alt IK-arbeidet. I det daglige er utøvende IK-arbeidet ofte delegert til andre, men det er likevel øverste leder som er ansvarlig for dette. Delegering av fritar altså ikke øverste leder fra ansvaret. Arbeidstaker skal medvirke både ved innføring og utøvelse av internkontroll. Dette betyr at IK-systemet ikker er noe ovenfra og ned system, men et system som bygger på aktiv deltagelse og aktiv kommunikasjon og informasjonsflyt gjennom hele organisasjonen.
Alle virksomheter som sysselsetter personell er pålagt å ha et dokumentert IK-system. Her må en merke seg at begrepet sysselsetter blir brukt Dette er ikke det samme som å ha noen ansatt i en bedrift. Å sysselsette noen vil bety å ha noen arbeide for seg, enten de er direkte ansatt, engasjert for en kortere periode, leid inn, går på lærekontrakt, går på tiltak eller annet. Er du eksempelvis en mester innen for et gitt fagfelt og jobber alene, trenger du ifølge denne paragrafen ikke et IK system. Får du derimot med deg en hjelpemann på tiltak eller tar til deg en lærling, skal du ha IK system.
Internkontroll skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller medhold av helse miljø og sikkerhetslovgivning.
Av denne paragrafen ser man at IK systemet vil variere i omfang og utforming fra bedrift til bedrift. Enkelte konsulenter sier de sitter på den “sanne” eller “rette” måten å bygge et IK system på. Dette kan selvsagt være et godt salgsargument, men i følge IK Forskriften finnes det imidlertid ingen slik “sann” eller “rett” måte. Systemet skal utvikles i overenstemmelse med virksomhetens aktiviteter og omfang.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Artikkler

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

2011 03 12

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

2011 03 12

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

2011 03 12

Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver. Oppgavene er ho­vedsakelig knyttet til andre felt enn HMS-området, for eksempel spørs­mål knyttet til arbeidstid, oppsigelser, større omorganiseringer, endringer, virksomhetsoverdragelser osv.

2011 03 12

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeids­giver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksom­heten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids­takerne og deres tillitsvalgte.

2011 03 12

I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være AMU, men også bedrifter med færre ansatte kan ha AMU

2011 03 03

Når man reiser rundt i ulike opplever man ulike måter å definere HMS (HMS filosofi, HMS visjon )

Generelt kan man si at bedriftens HMS politikk er den overordnede ledestjernen de skal strekke seg mot. En slik politikk er ikke et mål som skal oppnås, men noe man hele tiden skal strekke seg etter. Det er stjerna man navigerer etter. Dermed blir en bedrifts HMS politikk ofte noe statisk, som vedvarer over lengre perioder.

2011 03 02

Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid ble fastsatt ved kongelig resolusjon 06.12.1996 med ikrafttredelse 01.01.1997
Forskriften er en samleforskrift for de Norske HMS lovene

2011 03 01

"Alt var bedre før". historisk tilbakeblikk
Personlig sikkerhet er ikke i seg selv noe nytt fenomen. Dette er noe vi kjenner til langt tilbake i menneskets historie. Spesielt i forbindelse med krigstjenester. Bruk av skjold, metallkleder, brynjer, polstret tøy, hjelm og annet var tiltak for å redusere egen risiko for skade og død på slagmarkenus på systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.

2011 03 01

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.
HMS er et begrep som de fleste i arbeidslivet har et forhold til (eller burde ha et forhold til). Et økende antall arbeidsgivere blir opptatt av et aktivt HMS-arbeidet som verktøy for å sikre god drift og et godt resultat.

2011 03 01

Helse, miljø og sikkerhet er tema som har fått økende fokus de siste tiårene i arbeidet med å sikre arbeidsmiljø og ytre miljø. Utviklingen innen dette fagfeltet har delvis fulgt den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Likevel har det aktive HMS-arbeidet lenge vært reaktiv i sin form, og er det fortsatt i mange bedrifter.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.