HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

Om inneklima

Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette betyr som hovedregel at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på normene i veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Normalt er det bare mekanisk ventilasjon som vil kunne gi et tilfredsstillende inneklima. Dersom arbeidsgiver leier lokaler vil også utleier være ansvarlig for at lokalene har et tilfredsstillende inneklima. Kostnadsfordeling beror i slike tilfeller på leieavtalen.

Du kan lese mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-4 (lovdata.no)

Ventilasjon skal behovsvurderes.

Antall personer som skal oppholde seg i et rom avgjør hvilke krav man skal stille til ventilasjonen. Både materialer og møbler kan avgi eller lagre lukt når de er nye. Det må derfor beregnes utlufting også fra dem. Dersom arbeidet som utføres i lokalene er slik at det avgis lukt eller partikler til lufta stilles det enda større krav til lufttilgang.

Når man skal beregne ventilasjonen må man ta hensyn til alle behovene samlet. De oppgitte mengdene under forteller hvor mange liter luft som må styres inn i et rom.

Luftbehov for mennesker 7,0 l/s per person

Utlufting fra materialer 0,7 - mer enn 2 l/s per m² gulv

Tillegg for prosesser og aktiviteter (1 l/s = 3,6 m³/time

Nødvendig luftmengde avhenger også av hvilke oppgaver som utføres. Enkelte virksomheter vil ha ekstra luftbehov. Prosesser som sveising eller kjemikaliehåndterting vil ofte kreve punktavsug.

Forhold som påvirker luftkvalitet

Tilfredsstillende luftkvalitet kan sikres gjennom:

 • Valg av byggematerialer og innredning som avgir lite forurensning og lukt, og som kan rengjøres på tilfredsstillende måte
 • Spesielle tiltak overfor forurensningskilder for å unngå spredning
 • God uttørking av materialer i byggefasen
 • Effektiv ventilasjon med tilførsel av ren uteluft
 • Gode driftsrutiner, vedlikehold og renhold av tekniske anlegg og arbeidslokaler.
 • Temperatur avpasset etter virksomhetens aktiviteter.

Normaltemperatur bør vanligvis ikke overstige 22 grader.I kortvarige perioder må man godta større varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon. En overskridelse bør ikke utgjøre mer enn 14 dager.

Her finner du mer informasjon om temperatur på jobben.

Mulige helseplager

 • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

Symptomene kommer gjerne etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Når man forlater lokalene avtar problemene gradvis. Det kan imidlertid være store individuelle variasjoner i følsomhet, og ulike faktorer kan være med på å påvirke opplevelsen.

Hva kan gjøres når inneklimaet ikke er forsvarlig

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig, for deg eller din leder å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom du ikke når frem internt i virksomheten og problemene vedvarer, kan man kontakte Arbeidstilsynet for videre råd. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver og/eller eventuelt utleier av arbeidslokalene å iverksette tiltak for å bedre inneklimaet.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Artikkler

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

2011 03 12

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

2011 03 12

Bedriftshelsetjenesten skal bestå av fagpersonale, og har til oppgave ”å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold”.

2011 03 12

Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver. Oppgavene er ho­vedsakelig knyttet til andre felt enn HMS-området, for eksempel spørs­mål knyttet til arbeidstid, oppsigelser, større omorganiseringer, endringer, virksomhetsoverdragelser osv.

2011 03 12

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeids­giver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksom­heten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids­takerne og deres tillitsvalgte.

2011 03 12

I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være AMU, men også bedrifter med færre ansatte kan ha AMU

2011 03 03

Når man reiser rundt i ulike opplever man ulike måter å definere HMS (HMS filosofi, HMS visjon )

Generelt kan man si at bedriftens HMS politikk er den overordnede ledestjernen de skal strekke seg mot. En slik politikk er ikke et mål som skal oppnås, men noe man hele tiden skal strekke seg etter. Det er stjerna man navigerer etter. Dermed blir en bedrifts HMS politikk ofte noe statisk, som vedvarer over lengre perioder.

2011 03 02

Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid ble fastsatt ved kongelig resolusjon 06.12.1996 med ikrafttredelse 01.01.1997
Forskriften er en samleforskrift for de Norske HMS lovene

2011 03 01

"Alt var bedre før". historisk tilbakeblikk
Personlig sikkerhet er ikke i seg selv noe nytt fenomen. Dette er noe vi kjenner til langt tilbake i menneskets historie. Spesielt i forbindelse med krigstjenester. Bruk av skjold, metallkleder, brynjer, polstret tøy, hjelm og annet var tiltak for å redusere egen risiko for skade og død på slagmarkenus på systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.

2011 03 01

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.
HMS er et begrep som de fleste i arbeidslivet har et forhold til (eller burde ha et forhold til). Et økende antall arbeidsgivere blir opptatt av et aktivt HMS-arbeidet som verktøy for å sikre god drift og et godt resultat.

2011 03 01

Helse, miljø og sikkerhet er tema som har fått økende fokus de siste tiårene i arbeidet med å sikre arbeidsmiljø og ytre miljø. Utviklingen innen dette fagfeltet har delvis fulgt den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Likevel har det aktive HMS-arbeidet lenge vært reaktiv i sin form, og er det fortsatt i mange bedrifter.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.