NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,- GODKJENT HMS KURSBEVIS

Raport vedrørende HMS Kurs og HMS Opplæring utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Forord

Denne rapporten omhandler kravet i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (aml § 3-5). Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Lovkravet om opplæring for arbeidsgiver ble innført med den nye arbeidsmiljøloven i 2005.

Hensikten med rapporten er å kartlegge status og de utfordringene opplæringskravet har ført med seg. Rapporten bygger på en rekke datakilder: en deskstudie der vi

gjennom søk på internett har kartlagt tilbyderne av HMS-opplæring for arbeidsgiver, en bredt anlagt spørreundersøkelse blant øverste ledere i norske virksomheter og en rekke kvalitative intervjuer av tilbydere, arbeidsgiverorganisasjoner og Arbeidstilsynet.

Sammendrag

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS) ble tatt inn som en egen paragraf (§ 3-5) i den nye arbeidsmiljøloven i 2005.
Denne rapporten tar for seg status for og utfordringer i kravet om HMS-opplæring av
arbeidsgiver. Prosjektet har to hensikter:
• En kartlegging av eksisterende kurs/opplæring for arbeidsgiver på arbeidsmiljø-/
HMS-området.
• En analyse/vurdering av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS ut
fra funnene i kartleggingen.
Rapporten bygger på flere datakilder og metodiske tilnærminger: en spørreundersøkelse
blant øverste ledere i et representativt utvalg av norske bedrifter, en deskstudie av ulike
opplæringstilbud samt kvalitative dybdeintervjuer med bransjeorganisasjoner, tilbydere
av HMS-opplæring og Arbeidstilsynet. I avsnittene under gjengir vi rapportens
viktigste funn.

Tilbyderne

I kapittel 2 ser vi nærmere på tilbyderne av HMS-opplæring for arbeidsgiver. Kartleggingen
er gjort ved hjelp av en deskstudie samt intervjuer med fire tilbydere. Hovedfunnene
er at:
• Gjennom deskstudien fant vi totalt 147 ulike tilbydere av HMS-opplæring for
arbeidsgiver. Et klart flertall er kommersielle tilbydere, 63 prosent. Bedriftshelsetjenestene
representerer 19 prosent av tilbyderne, mens bransje- og arbeidstakerorganisasjonene
representerer 13 prosent.
• Den kursbaserte opplæringen dominerer, hele 83 prosent av tilbyderne baserer
opplæringen på kursvirksomhet. 15 prosent tilbyr rene nettbaserte løsninger.
• Det er dagskursene som dominerer i leverandørmarkedet. Men spredningen er
ganske
stor, det er mulig å gjennomføre et kurs på under en time og få kursbevis.
Det er særlig de nettbaserte løsningene det er mulig å gjennomføre på kort tid.
• De fire leverandørene som ble intervjuet hadde i hovedsak utviklet sine kursopplegg
ved å bruke veiledningen utarbeidet av Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet,
og ut fra den kunnskapen de allerede hadde fra andre av sine HMS-kurs. Nettleverandøren
hadde ingen forutgående erfaring med HMS-opplæring, og beskrev sitt
opplegg som en minimumsløsning for ledere i små virksomheter.
• Leverandørenes innretning på kursene varierer. To av kursleverandørene var rettet
mot ledere, mens én foretrakk å holde kurs der både ledere og ansattes representanter
deltok sammen.
• Kursleverandørene var fornøyd med at lovverket er funksjonsbasert og ønsket ingen
ytterligere spesifisering i en forskrift. Men det ble framholdt at veiledningen til
Arbeidstilsynet kunne spesifiseres ytterligere.
Arbeidsgiverorganisasjonenes tilbud om HMS-opplæring for arbeidsgiver
Kapittel 3 handler om hvilke erfaringer og synspunkter arbeidsgiverorganisasjonene
har med hensyn til kravet om HMS-opplæring av arbeidsgiver. Gjennom intervjuer
med representanter for ni av organisasjonene finner vi at:
• Arbeidsgiverorganisasjonene vi har intervjuet har et eget tilbud om HMS-opplæring
av arbeidsgiver. De fleste tilbyr opplæringen gratis eller til rabatterte priser for egne
medlemmer, og ser på dette som en viktig del av medlemsservicen.
• Opplæringen varierer i form og innhold. Organisasjonene tilbyr både nettkurs, heleller
halvdagssamlinger samt bedriftsintern opplæring – gjerne i en kombinasjon.
• NHO-fellesskapet tilbyr et bredt faglig nettverk hvor både HMS-forum, Næringslivets
Skole og regionkontorene kan bistå landsforeningene og medlemsbedriftene
i utforming og gjennomføring av HMS-opplæring etter § 3-5.
• Basert på tall fra organisasjonene over hvor mange som har deltatt på HMSopplæring,
vil vi anslå at arbeidsgiverorganisasjonene står for en betydelig andel
av§ 3-5-opplæringen.
• Den direkte effekten av disse kursene på HMS-tilstanden i bedriftene vurderes
av flere til å være moderat, men det vurderes likevel som positivt at arbeidsgiver
plikter å gjennomgå opplæring i HMS, og forhåpentligvis gir det positive effekter
på HMS-tilstanden også.
• Arbeidsgiverorganisasjonene er opptatt av at § 3-5-opplæringen skal være en del av
et risiko- og funksjonsbasert regelverk på HMS-området, og ønsker ikke ytterligere
krav til opplæringens omfang eller innhold.
Arbeidsgivers opplæring – omfang, innhold og motivasjon

I kapittel 4 rapporteres funnene fra spørreundersøkelsen blant øverste ledere i et
representativt
utvalg av norske bedrifter. Undersøkelsen viser at:
• Andelen av de øverste lederne som oppgir at de har gjennomført HMS-opplæring er
84 prosent. Legger vi til dem som har tatt slik opplæring før de ble daglig leder, blir
andelen 93 prosent. Andelen har økt fra 77 prosent i 2009. Lovkravet har resultert
i at et overveiende flertall blant arbeidsgiverne har gjennomført opplæring i HMS,
men det varierer med størrelse på bedriften. Arbeidsgiverne i de minste bedriftene
kommer dårligere ut enn arbeidsgiverne i de store og mellomstore når det gjelder
HMS-opplæring.
• Det er vanlig å bruke en dag eller mer på opplæringen, mange bruker mer enn fire
dager.
• Mer enn halvparten av de øverste ledere tar HMS-opplæringen sammen med andre
fra sin virksomhet – enten andre ledere eller tillitsvalgte/verneombud.
• Nettbaserte løsninger er lite utbredt, kurs er den dominerende opplæringsformen.
• 60 prosent er enig i at opplæringen har ført til konkrete HMS-tiltak i virksomheten,
og omtrent samme andel mener at opplæringen har bidratt til større systematikk
i HMS-arbeidet.
Arbeidstilsynets erfaringer
I kapittel 5 belyser vi spørsmålet om hvilke erfaringer Arbeidstilsynet har med oppfølgingen
av § 3-5. Her baserer vi oss både på Arbeidstilsynets register som viser pålegg
gitt for mangler etter § 3-5 og på intervjuer med to tilsynsinspektører og en representant
for Direktoratet for Arbeidstilsynet. Vi finner at:
• I perioden 2006–2011 (3. kvartal) har det vært gitt totalt 2319 pålegg for manglende
HMS-opplæring etter aml § 3-5. Antall pålegg som er gitt øker utover i perioden,
noe som henger sammen med at veiledning skulle prioriteres i starten og at den
generelle tilsynsaktiviteten har økt i perioden.
• Drøyt halvparten av påleggene er gitt i virksomheter med ti ansatte eller færre. Kun
6 prosent av påleggene er gitt i virksomheter med mer enn 50 ansatte.
• Bransjen varehandel og reparasjon av motorvogner skiller seg klart ut – drøyt ett
av tre pålegg har vært gitt i denne bransjen.
• 78 prosent av virksomhetene som fikk pålegg etter § 3-5 fikk også pålegg for
andre
mangler ved samme tilsynsbesøk. Det er en sammenheng mellom pålegg for
9
manglende HMS-opplæring for arbeidsgiver og pålegg for mangler i det øvrige
HMS-arbeidet.
• Tilsynsinspektørene har litt ulike erfaringer når det gjelder tilsyn med § 3-5; noen
arbeidsgivere
tar HMS-arbeidet og HMS-opplæringen på alvor, mens andre har et
lite bevisst forhold til dette. I en del tilfeller er det også vanskelig å finne passende
kurs.
• Tilsynsinspektørene påpeker manglende kopling til det øvrige HMS-regelverket
som en svakhet ved den HMS-opplæringen mange arbeidsgivere gjennomfører.
Større grad av helhetstenkning i tilsyn med § 3-5, hvor også bedriftenes HMS-arbeid
for øvrig tas i betraktning, etterlyses.
• Arbeidstilsynets representanter tar til orde for at en forskriftsfesting av kravene til
opplæringens innhold og omfang bør vurderes, men hegner samtidig om et funksjonsbasert
regelverk på HMS-området. En godkjenningsordning av tilbydere vil
gjøre det enklere for tilsynsinspektører og arbeidsgivere å vurdere kvaliteten på de
ulike opplæringstilbudene.
Avslutning
I rapportens siste kapittel oppsummerer vi våre funn, samtidig som vi også framhever
noen områder der det er utfordringer. Vi har blant annet trukket fram tilbyderne av
HMS-opplæring og at det ikke er stilt noen formelle kompetanse- eller kvalitetskrav til
disse. Markedet med tilbydere av HMS-opplæring er i dag nokså uoversiktlig, og det
er store variasjoner både i innhold og omfang av den opplæringen som tilbys. En godkjenningsordning
for tilbydere av HMS-opplæring bør etter vår vurdering diskuteres.
Arbeidstilsynets veiledning utdyper hvilke tema som bør inngå i HMS-opplæringen.
Denne blir brukt aktivt som en rettesnor for innholdet i opplæringen, men flere informanter
mente det var på tide med en kritisk gjennomgang av den. Det ble argumentert
for at veiledningen må ta opp i seg de raske endringene i arbeidslivet. En klargjøring
av hvem som er omfattet av opplæringskravet ble også etterlyst av enkelte informanter.
Det er imidlertid få av våre informanter som ønsker en forskriftsfesting av omfanget
av eller innholdet i opplæringen. En forskrift hvor det stilles strengere krav til HMSopplæringen
for arbeidsgiver kan etter vår vurdering også ha noen ikke-tilsiktede effekter.
Eksempelvis kan oppslutningen om kravet fra arbeidsgiverorganisasjonene bli
lavere og terskelen for små og mellomstore bedrifter høyere.
Selv om lovkravet har økt omfanget av HMS-opplæring for arbeidsgiver i norske
virksomheter, finner vi likevel at det er knyttet noen særskilte utfordringer til HMSopplæring
av arbeidsgiver i små virksomheter. Kartleggingen av status for HMSopplæring
av arbeidsgiver viser at det er et stykke å gå før lovkravet er oppfylt i de aller
10
minste virksomhetene. Følgelig er det er viktig å rette oppmerksomheten mot disse

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

Online HMS Kurs kun 990,-

Online HMS ble satt opp i 2007 og er i dag den mest erfarne leverandøren på HMS Kurs

Vårt HMS Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt HMS Kurs for ledere når det passer deg

Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.

Vårt HMS Kurs for ledere koster 990,-

NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,-

· Du sparer opp mot 70%, vår pris er kun 990,- eks mva
· Du mottar HMS Kursbevis umiddelbart etter du har bestått
· Ingen skjulte kostnader på vårt HMS Kurs
· Gratis oppdateringskurs om du ønsker dette
· God rabatt på HMS Kurs for verneombud

HMS Nyheter

Nyheter relatert til HMS Kurs

2011 09 05

For fyrste gong er det laga ei stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og tryggleik i norsk arbeidsliv. Meldinga foreslår fleire tiltak som vil gje Arbeidstilsynet fleire viktige verktøy i arbeidet for eit trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle i Noreg.

2011 09 05

Flygere må få samme tilsyn som andre arbeidstakere, krever fagforeningen Parat.

2011 09 05

Gratis HMS kurs for grundere

Innoventus AS er et aksjeselskap som bl.a. har ansvar for å fasilitere og tilby et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter i lokalene i Sørlandet kunnskapspark på Gimlemoen i Kristiansand.

2011 09 05

Nord-Fron kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet i forbindelse med renseanlegget i Kvam.

Påleggene som ble gitt gikk på risikovurdering, vaksinasjon av de ansatte, HMS-kurs for verneombud og informasjon/opplæring.

Når det gjelder vaksine var 19 inne hos lege til arbeidshelseundersøkelse hos Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste i 2008.

2011 09 05

Formålet med dette underkapitlet er å gjere greie for og drøfte om HMS-opplæringa for arbeidsgivarar, arbeidstakarar og vernetenesta er god nok, og korleis dei krava lova stiller, blir etterlevde i verksemdene. Ut frå dette blir eventuelle behov for forbetringstiltak vurderte. Sjå elles punkt 10.6 om status for HMS-opplæringa i arbeidslivet.

2011 03 02

Dersom du sliter med musearm og andre belastningsskader som følge av pc-arbeid, bør du ta deg tid til å lese de ti tipsene under!

2011 03 02

Under Stortingets høring om stortingsmeldingen ”Likestilling for likelønn” tilbakeviste NHO flere av regjeringens beskrivelser av likelønnssituasjonen, samt tiltak for å bedre situasjonen.

I meldingen skriver regjeringen blant annet at kvinners og menns arbeid verdsettes ulikt. Dette er ikke riktig. Direkte diskriminering forekommer i svært liten grad. NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, påpekte under høringen at regjeringen selv også slår dette fast når de i meldingen skriver følgende: Når kvinner og menn arbeider i samme stilling og ellers har like personlige ressurser reduseres forskjellen til mellom 0 og 4 prosent.

2011 03 01

Siden 1979 har sykefraværet blant menn vært stabilt. For kvinner har derimot utviklingen gått fra å være jevnt med menn, til å bli 60 prosent høyere. SSB har sett på årsakene til det stadig økende gapet.

2011 03 01

En ny undersøkelse viser at fire av ti nordmenn savner hyppigere tilbakemeldinger fra sine kolleger. Hver fjerde ansatt mener de har begrenset mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på jobben. I en ny kampanje fokuserer Arbeidstilsynet på hva hver enkelt kan gjøre for å være en god kollega og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

2011 02 25

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer om det er behov for strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111