HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

  • 1
    Norges ledende HMS Leverandør

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

Kurs for daglig leder 990,-

Kurs for verneombud 1990,-

ONLINE HMS KURS

Et systematisk HMS-arbeid er viktig for å forebygge sykefravær, redusere skader og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Kontinuerlig arbeid med Helse, Miljø og sikkerhet i bedriften har mange positive effekter viser studier:

⦁ Økt produktivitet og verdiskaping

⦁ Lavere sykefravær

⦁ Færre skader på personer og materiell

⦁ Økt trivsel

⦁ Fornøyde ansatte

⦁ Styrket omdømme

⦁ Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere

⦁ Bedre leveringspunktlighet

⦁ Økt kundetilfredshet

Myndighetene (Arbeidstilsynet) stiller krav til dokumentert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. For bedriftens øverste leder er det lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 slår fast dette. Loven sier med overlegg ikke noe om hvordan HMS opplæringen skal gjennomføres. Det kan komme forskrifter som regulerer dette i fremtiden, men pt. gjelder veiledningene fra Arbeidstilsynet. Denne veiledningnen sier at innholdet i HMS kurset skal være tilpasset hver bedrifts behov. Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

⦁ Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

⦁ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

⦁ Arbeidsmiljøfaktorer

⦁ Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

⦁ Inkluderende arbeidsliv

Dette er mye teori. Derfor passer dette godt som et online kurs der kurstaker selv kan vurdere hva som er viktig å fordype seg i.

Fordelene med å ta HMS kurs online er mange:

⦁ Du slipper å reise bort og bo på hotell

⦁ Du kan ta HMS kurset når det passer

⦁ Du velger selv hva du vil fordype deg i

⦁ Du tar den tiden du trenger

⦁ Du slipper å vært borte fra jobb

⦁ Billigere

Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre HMS kurset vil variere avhengig av tidligere erfaring og hvor mye man ønsker å fordype seg i. Det er uansett tid og penger spart i forhold til å reise bort og delta på dyre HMS seminarer på hotell eller konferansesenter. Du kan også bruke kurset som et oppslagsverk i ettertid

hms kurs

Norges ledende HMS Leverandør

MÅLET MED HMS KURSET

⦁ Gi deg kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i bedriften

⦁ Bidra til at du blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.

⦁ Bidra til at du ser verdien av et velfungerende HMS Arbeid

⦁ Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten

⦁ Sette degi stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

⦁ Gi deg kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

⦁ Bidra til at du driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

SE OPP FOR USERIØSE AKTØRER

De sverter bransjen

En annen aktør i samme bransje føler seg også forulempet av konkurrentens oppførsel. Online HMS, har fått en rekke henvendelser fra bedriftsledere som har blitt utsatt for det samme.

- Bare den siste måneden har jeg blitt kontaktet av en fem, seks personer som forteller om lignende salg av Smart HMS, sier daglig leder i Online HMS, Marius André Mek.

Firmaet hans kommer opp som en av de øverste treffene når man søker på "HMS-kurs" i Google - noe som gjør at de mottar mange henvendelser fra folk som har blitt truet med Arbeidstilsynet dersom de ikke snarest tar et slikt kurs.

Men Marius André Mek er slett ikke glad, selv om truslene fra slike som Smart HMS har ført til at redde bedriftsledere har kontaktet ham for å bestille kurs.

- Slike metoder sverter bransjen. Jeg merker at folk blir mer og mer skeptiske til HMS-kurs på nett.

Mek, som har tilbudt HMS-kurs over internett siden 2008, håper derfor at myndighetene vil gripe inn mot de useriøse aktørene.

Maktesløst Arbeidstilsyn

Men enn så lenge er det nok temmelig fritt frem for "sjarlatanene", konstaterer Arbeidstilsynet.

- Vi har registrerert at det er mye som foregår ute i markedet. Men det er altså per i dag ingen godkjenningsordning for de som tilbyr slike kurs, sier pressekontakt Per Olav Hernes til DN.no.

Tilsynet er selvsagt ikke overbegeistret over at noen ringer rundt og truer med at etaten står klar til å rykke ut og bøtelegge eller stenge bedrifter.

REF DAGENS NÆRINGSLIV

nettbasert HMS Kurs

Motta HMS Kursbevis med en gang

 

Online HMS startet med nettbaserte HMS Kurs i 2007 og på denne tiden har flere tusen kunder valgt oss som leverandør på online kurs for ledere. Prisen er 990,-

Så hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?

De har alle valgt Online HMS som leverandør på HMS for daglig leder og Verneombud.

Velger du vårt Kurs får du internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler med på kjøpet

Online HMS gir deg en grunnleggende opplæring, vårt daglig leder kurs dekker det elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, etter bestått en test mottar du et gyldig kursbevis.
Vårt Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt Kurs når det passer deg
Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.
Vårt Kurs for daglig leder koster 990,- mens kurs for verneombud koster 1990,-

HVORDAN FUNGERER VÅRT KURS?

1. Klikk start HMS Kurset

2. Les pensum ( 30 sider )

3. Ta testen ( 21 spørsmål med 3 svaralternativer )
Etter bestått HMS test mottar du automatisk Kursbevis og faktura på e-post

FORDELENE MED Å TA NETTBASERT HMS KURS ER MANGE:

⦁ Du slipper å reise bort og bo på hotell
⦁ Du kan ta HMS kurset når det passer
⦁ Du velger selv hva du vil fordype deg i
⦁ Du tar den tiden du trenger
⦁ Du slipper å vært borte fra jobb
⦁ Billigere

HVEM PLIKTER Å GJENNOMFØRE HMS KURS?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal ta HMS Kurs. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

HVOR LANG TID TAR HMS KURSET

Forvent å bruke ca én time, og du mottar gyldig kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post.
Er du på jakt etter HMS-kurs for verneombud se HMS Kurs for verneombud

INTERNKONTROLL

Selv om HMS kurs er viktig, og ofte det man fokuserer først på, er det likevel det kontinuerlige HMS arbeidet internt i bedriften som er aller viktigst. Dette arbeidet skal dokumenteres. Dette legger Arbeidstilsynet stor vekt på. Det kontinuerlige HMS arbeidet dokumenteres i et Internkontrollsystem. Dette er også inkludert i vårt Nettbaserte HMS kurs.

HVEM PASSER HMS KURSET FOR?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
I lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 17. juni 2005 (arbeidsmiljøloven) er det fastsatt hvordan arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet skal drives og hvilke krav arbeidsmiljøet skal tilfredsstille.

Her skriver Arbeidstilsynet mer om Arbeidsgivers plikter.

HMS kurset kan du, som daglig leder, ta på web her på HMSkurs.net, når det passer deg. HMS kurset tilfredsstiller de retningslinjer til innhold og dokumentasjon som Arbeidstilsynet har publisert. I tillegg dokumentasjon på gjennomført HMS kurs og innhold i HMS opplæringen får du som daglig leder et ferdig system for internkontroll. Internkontroll er den prosessen med kontinuerlig HMS arbeid i bedriften som skal dokumenteres og den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift Les mer om hva Arbeidstilsnet skriver om internkontrollforeskriften.

HMS KURSET GJENNOMFØRES ONLINE

HMS kurset består av to deler

1. En teori del der vi har forenklet og systematisert lovverket relatert til Arbeidsmiljø, Helse, Miljø, Sikkerhet, Inkuderende arbeidsliv (IA) og så videre. Dette gir en god oversikt over temaet HMS og kan også i etterkant brukes som et utgangspunkt for dypdykk i lovverket.
2. En kunnskapstest som verifiserer at du har tilstrekkelig kunskap om HMS relaterte problemstillinger. Kunnskapstesten gjennomføres også her på nettsidene.
Etter at du har gjennomført kunnskapstesten har du bestått HMS kurset og vil få tilsendt dokumentasjon på gjennomført og bestått HMS kurs i form av et kursbevis. Innholdet i HMS kurset er også dokumentert.

MÅ ALLE LEDERE HA KURS?

Vi får ofte spørsmål som dette. Må alle bedriftsledere ha HMS kurs uansett bransje, størrelse på bedriften, antall ansatte, risikoforhold og omsetning?
Det korte svaret er «Ja».
Konsekvensene av å ikke kunne dokumentere HMS kurset på riktig måte kan være straffbart:
Arbeidsgiver kan pådra seg straffeansvar dersom han overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av jf. aml § 19-1.arbeidsmiljøloven,

Ledernett.no skriver om kravene som gjelder. HMS lovgivningen er absolutt og det er bedriftens øverste leder som har ansvaret for at reglementet blir fulgt opp. Inkludert internkontroll. Ett av kontrollpunktene myndighetene bruker er kontroll av dokumentert HMS opplæring for lederen.

HVA FÅR JEG VED BESTÅTT KURS

Etter at du har bestått HMS kurset får du en epost med en bekreftelse og en faktura vedlagt. Straks vi har registrert innbetalingen i våre systemer utsteder vi guldig kursbevis for gjennomført opplæring i hele, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere.

KURSBEVISET

Kursbeviset for gjennomført HMS kurs er dokumentasjonen Arbeidstilsynet ser etter ved inspeksjon. Kursbeviset forholder seg til retningslinjene fra Arbeidstilsynet. Kursbeviset kan du også velge å få tilsendt pr post. Vi sender det uansett i elektronisk form på epost.

INTERNKONTROLL

Du får også et internkontrollsystem. HMS foreskriften krever at du har dette og Arbeidstilsynet inspiserer dette. Systemet for internkontroll er et dokument der du enkelt kan fylle inn informasjon uten at det tar for mye tid. Systemet brukes i det daglige HMS arbeidet.

HVA SIER ARBEIDSTILSYNET

HMS-opplæring for ledere

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Her kan du lese om hvilke temaer som bør inngå i opplæringen.

HVORFOR OPPLÆRING I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET?

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

HVEM HAR PLIKT Å GJENNOMGÅ HMS KURS?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

MÅL MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING

Opplæringen har som mål å:

⦁ Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
⦁ Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
⦁ Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
⦁ Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
⦁ Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
⦁ Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
⦁ Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

OPPLÆRINGENS INNHOLD

Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
⦁ Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
⦁ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

OPPLÆRINGEN SKAL GI ARBEIDSGIVER:

⦁ Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
⦁ Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
⦁ Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
⦁ Kunnskap om:
⦁ Arbeidsgivers plikter.
⦁ Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
⦁ Verneombudets funksjon og oppgaver.
⦁ Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
⦁ Bedriftshelsetjenestens funksjon.

ARBEIDSMILJØFAKTORER

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSRELASJONER

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

INKLUDERENDE ARBEIDSMILJØ

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:
⦁ God kommunikasjon og godt samarbeid.
⦁ Faglig og personlig utvikling for den enkelte.
⦁ Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte.
⦁ Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten.
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeides for et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:
⦁ Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne.
⦁ Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming.
⦁ Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
⦁ Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere.

GJENNOMFØRING AV OPPLÆRINGEN

Hvordan kan opplæringen gjennomføres?

Det er en klar intensjon at opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er derfor ikke stilt krav til opplæringens omfang. Veiledningens kriterier for opplæringens innhold vil være retningsgivende for hvor omfattende opplæringen skal være.
Det er fra lovgivers side ikke stilt krav om hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringen kan gis av bransjeorganisasjoner, profesjonelle opplæringsinstitusjoner, ved bedriftsintern opplæring eller av andre som har relevant kompetanse. Det anbefales at opplæringsinnholdet relateres til erfaringer, eksempler og situasjoner fra egen virksomhet. Like fullt skal opplæringen føre til en reell kunnskaps- og kompetanseheving.

DOKUMENTASJON PÅ GJENNOMFØRT OPPLÆRING

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Dersom opplæringen har foregått ved bedriftsinterne prosesser, må dette dokumenteres skriftlig. Det er en forutsetning at dokumentasjonen angir innholdet av opplæringen som er gjennomført.

 

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

2017 05 21

I dag er det få og for svake HMS-krav til innkjøper eller tilbyder ved offentlige anbud, åpnet Arne Presterud fra Arbeidsmandsforbundet sitt innlegg i natt.

Han påpekte at HMS koster penger.

HMS Artikkler

2018 03 26

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens regler ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Hensikten med en plikt HMS Kurs er å tydeliggjøre forventningen om at du som arbeidsgiver skal ha kunnskaper om grunnprinsippene i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

2018 03 26

I utgangspunktet er nok alle Nettbaserte HMS Kursene (gratis) da selve kurset ligger åpent for alle, se for deg det hele som om du skal ta sertifikat og bare betaler for teoriprøven.

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.